Henk-Jan Gosseling

Diaconaal werker
06 46166193

Diaconie

De Diaconie van de PGD vindt het van essentieel belang aanwezig te zijn in de Deventer gemeenschap. Maar ook nationale en internationale projecten krijgen onze aandacht. Ze wil, vanuit haar Christelijke inspiratie, actief bijdragen aan een betere samenleving en gesprekspartner zijn om het visioen van vrede en gerechtigheid inhoud te geven. Met aandacht en zorg, met raad en daad wil ze fungeren als de handen en voeten van de kerk. Voor gemeenteleden, maar ook voor niet gemeenteleden. Daarnaast wil ze de Protestantse gemeente inspireren tot het zijn van een diaconale gemeente, die zichzelf dienstbaar en blijmoedig opstelt voor mensen die hulp nodig hebben.

Voorzitter
Heero Meerveld

Secretaris
Joke Kappert

Penningmeester
Eric de Ridder

Overige diakenen
Simone Pieters
Anneke Smits
Wilma Nijland
Martin van der Velden

Diaconaal werker
Henk-Jan Gosseling

Contactadres diaconie:
diaconie@pkn-deventer.nl
Mail diaconaal werker:
diac.werker@pkn-deventer.nl

Bankrekening: NL03 RABO 0377 7129 57

Hier kunt u documenten downloaden:

Werkplan diaconie 2015

Beleidsplan PGD 2014-2018

Het beleidsplan van de Diaconie vindt u op pag. 13 en 14.

Activiteiten
Naast de ambtelijke aanwezigheid in kerkdiensten, dienst bij het avondmaal, het inzamelen en besteden van gaven en het participeren in vergaderingen van de Kerkenraad, houdt de Diaconie zich bezig met veel andere zaken. Daartoe subsidieert en werkt ze samen met het Meester Geertshuis en heeft ze contacten met andere kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
Naast de hieronder genoemde projecten/activiteiten kennen we ‘Kerk in de stad’. Zie daarvoor de tab ‘Taak- en werkgroepen’.

• Omzien naar Elkaar
Geeft daadwerkelijke hulp en zonodig financiële steun aan hen die dat nodig hebben en biedt een gratis vakantiefaciliteit (stacaravan op camping in Epe) aan mensen die zelf geen vakantie kunnen betalen. De commissie participeert in het Diaconaal Café, het project Budgetcoach, de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken en subsidieert het Meester Geertshuis en de daklozenopvang in de Manegestraat.

• Diaconie in Kerk en Stad
Wil de Diaconie zichtbaar en betekenisvol aanwezig laten zijn in de kerk en in de samenleving, o.a. door speciale diensten, vastenmaaltijden, jeugddiaconaat, publiciteit (kerkblad en internet), Kerst- en Paasgroeten, lezingen en avonden voor Bezinning en Ontmoeting.

• ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Deze zelfstandige, aan de Diaconie gelieerde, commissie heeft als doel het werk van Kerk in Actie uit te dragen in de Protestantse Gemeente Deventer en gemeenteleden hiervoor enthousiast te maken.

• Fairtrade
Sinds september 2015 zijn wij een Fairtrade kerk. Zie deze link voor meer informatie.

• ZwerfKerk
De ‘ZwerfKerk’ is een initiatief van mensen uit Deventer kerken en het Meester Geertshuis. Wij willen contacten leggen met mensen in de stad, door samen een schilderij te maken op de wand van de ZwerfKerk (een caravan). Dit onder het genot van een gratis kop soep of een kop koffie. Iedereen is welkom. De caravan staat geparkeerd aan de zijkant van de Waag, tegenover de bibliotheek. Of in Keizerslanden. In principe staan we op de Brink op de tweede donderdag van de maand, van 12.00 tot 14.00 uur. Waar en wanneer wij aanwezig zijn leest u in de Wervel. Of op facebook: https://www.facebook.com/diaconiedeventer

• Zichtbaar in Keizerslanden
Alweer geruime tijd geleden vond de laatste dienst in Het Open Hof in Keizerslanden plaats. Toch wil onze kerk juist ook in die wijk zichtbaar blijven. Een werkgroep met o.a. ds. Saar Hoogendijk denkt na over hoe we dat kunnen doen. De theatervoorstelling De Omdenkers was een eerste activiteit. En er zijn plannen voor een fotoproject voor bewoners, onder de naam Zichtbaar in Keizerslanden. De ZwerfKerk (zie onder) zal hier ook een rol in spelen.

• Stacaravan Epe
Zo’n vijftig mensen (vijftien huishoudens) hebben dit jaar een gratis vakantie doorgebracht in de stacaravan van de diaconie. De caravan staat op camping de Jagerstee in Epe, en is bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. De vermelding van deze vakantiemogelijkheid in de Gratis-bijna-voor-niks-gids heeft geleid tot meer aanvragen dan voorgaande jaren.

• Meester Geertshuis
Vanuit de Protestantse Gemeente Deventer wordt het Meester Geertshuis (MGH) gezien als een diaconale plek bij uitstek. Onze kerk steunt het MGH dan ook volop, zowel financieel als via kerkleden die als vrijwilliger werken in het MGH. De diaconaal werker heeft zijn werkplek in het MGH, en werkt steeds meer samen met de coördinator van het MGH, Ceciel Funnekotter. Verschillende activiteiten waarbij de Diaconie betrokken is, vinden plaats in dit huis aan de Assenstraat.

• Diaconaal café
Het diaconaal café is een trefpunt voor diakenen en andere geïnteresseerden uit alle kerken in Deventer. Initiatiefnemers hiervan zijn de diaconaal werker van onze gemeente en de coördinator van het Meester Geertshuis. Driemaal per jaar vindt het diaconaal café plaats, op wisselende locaties. Elke keer staat een thema centraal en is er ruimte voor het delen van nieuws en ontwikkelingen.

• Vastenmaaltijden
Al een aantal jaren verzorgt de diaconie van de Protestantse Kerk in Deventer in de vastentijd, de weken voor het Paasfeest, elke woensdag een zo geheten vastenmaaltijd.
Het is een maaltijd waarbij de ontmoeting centraal staat maar we tegelijkertijd stilstaan bij onze eigen situatie.
We realiseren ons hoe belangrijk het is om ‘samen te delen’. De opbrengst van de maaltijden is bestemd voor de Voedselbank Deventer.

• Kerstpakkettenactie
Jaarlijks worden er door de Stichting Kerstpakketten bezorgd bij mensen met een minimuminkomen (of minder). Een actie van de gezamenlijke kerken waar ook onze Diaconie aan mee doet.

• Zelfhulpgroep voor mensen met depressieve klachten
In september 2014 ging een zelfhulpgroep voor mensen met depressieve klachten van start in het Meester Geertshuis. De begeleiding is in handen van Marianne Roosdorp, in samenwerking met Henk-Jan Gosseling. Deelnemers kunnen hun gevoelens uiten, en ervaren dat zij hier niet alleen in staan. Bij voldoende belangstelling zal op een later tijdstip een tweede groep van start gaan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marianne Roosdorp, E. marianneroosdorp@gmail.com Tel. 0570-645951.

• Gratis-bijna-voor-niks-gids
De diaconie geeft de Gratis-bijna-voor-niks- gids uit, in samenwerking met de Wijkwinkel en de werkgroep Arme kant van Deventer. De gids bevat tal van tips voor mensen met een smalle beurs. Hij is af te halen op 33 plekken in de stad, zoals bibliotheken en wijkwinkels, zorgcentra, buurtcentra, enz.

• Werkgroep Arme Kant van Deventer
De Arme Kant van Deventer is een groep die maandelijks bijeenkomt in het Meester Geertshuis. De deelnemers zijn mensen die leven van een minimuminkomen of een uitkering. Er is aandacht voor ontmoeting, uitwisseling van ervaringen, en we praten over politieke ontwikkelingen. Zo bespraken we onlangs de maatregelen van het nieuwe kabinet, en wat deze betekenen voor mensen in armoede.De groep komt ongeveer eens per maand bijeen, op vrijdag om 19.30 in het Meester Geertshuis. Iedereen is welkom, die belangstelling heeft voor bovengenoemde onderwerpen. Deelname is gratis. Tevens is er elke maand een ‘smalle beurs inloopavond’ in speeltuinvereniging de IJssel. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer.

Facebookpagina Diaconie: facebook.com/diaconiedeventer