ANBI PGD en Diaconie

 

 

 

 

 

 

ANBI PGD

 

 

 

ANBI Protestantse Gemeente Deventer

Zie de pagina Giften voor fiscale en overige informatie.

Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Deventer
Telefoonnummer kerkelijk bureau

 

0570 645 962

Het kerkelijk bureau is geopend  maandag, woensdag en vrijdag van 9.0 uur tot 12.00 uur.

RSIN: 851.789.791
Website adres: www.pkn-deventer.nl
E-mail: info@pkn-deventer.nl
Adres kerkelijk bureau: Kleine Poot 7
Postcode: 7411 PE
Plaats: Deventer
Postadres: Postbus 425
Postcode: 7400 AK
Plaats: Deventer

 

Bankrekening NL13 INGB 0000 8727 86

De Protestantse gemeente te Deventer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De doelstelling van de Protestantse Gemeente te Deventer Deventer (PGD) is om het evangelie te verkondigen en dat te laten zien in woord en daad. De PGD is een levende en actieve gemeente. Ze droomt er van op allerlei terreinen van het kerkenwerk activiteiten te ontwikkelen, die hun uitstraling hebben binnen en buiten de muren van de kerk. Zo is het verwoord nadat in september 2011 het besluit was genomen de drie wijkgemeenten op te heffen en als één gemeente verder te gaan in de Grote of Lebuinuskerk in Deventer.

Als missie staat ons voor ogen: de liefde van God zichtbaar maken in de wereld om ons heen

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Deventer.

Samenstelling bestuur

De Protestantse Gemeente Deventer wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad waarin zitting hebben twee predikanten, een voorzitter, een scriba, tien ouderlingen, vijf ouderling-kerkrentmeesters en zes diakenen.

De dagelijkse leiding berust bij het moderamen bestaande uit één predikant, een voorzitter, een scriba, een ouderling, een ouderling- kerkrentmeester en een diaken.

Verder zijn er zes taakgroepen gevormd te weten : Eredienst, Pastoraat, Jeugd, Communicatie, Bezinning & Ontmoeting en Kerk in de Stad. Deze taakgroepen zijn samengesteld uit ambtsdragers en gemeenteleden.

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het complete beleidsplan 2014-2018 van onze gemeente vindt u op deze website via deze link:
Beleidsplan-2014-2018 PGD

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De activiteiten blijken o.a. uit de wekelijkse erediensten op zondag, vespers, het kerkcafé en activiteiten voor bezinning en ontmoeting.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Werkelijk Begroot  Werkelijk
2016 2016 2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 79.303 82.500 87.992
Bijdragen gemeenteleden 288.891 267.000 295.283
Subsidies en overige bijdragen van derden 30.458 31.000 19.485
Totaal 398.652 380.500 402.760
Lasten
Bestedingen pastoraat ( predikant/kerkelijk werker) 191.991 196.000 185.531
Bestedingen kerkdiensten, cathechese 51.065 26.300 57.065
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 19.879 21.000 20.239
Lasten kerkelijke gebouwen 85.091 35.100 33.395
Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.518 1.700 741
Salarissen( kosters, organisten) 102.35 95.500 101.567
Lasten beheer en administratie, bankkosten. 20.787 19.900 20.859
Totaal 473.866 395.500 419.397
Tekort -75.214 -15.000 -16.637

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

In 2016 werden de ontvangen bijdragen vooral besteed aan het werk van de predikanten, activiteiten voor de jeugd en avonden voor vorming en toerusting.

De exploitatie van het kerkgebouw aan het Grote Kerkhof geschiedt door een aparte stichting: de Stichting Erfgoed Lebuinuskerk te Deventer (de SEL). Deze heeft een eigen bestuur, separaat van de kerkenraad.

Daarnaast bezitten wij nog een gebouw aan de van Vlotenlaan (van Vlotenhof) dat verhuurd wordt. Het open Hof aan de Karel de Grotelaan is inmiddels verkocht.

ANBI Diaconie

 

 

ANBI Diaconie Protestantse Gemeente Deventer

Zie de pagina Giften voor fiscale en overige informatie.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente te Deventer
Telefoonnummer kerkelijk bureau

 

0570 645 962

Het kerkelijk bureau is geopend  maandag, woensdag en vrijdag van 9.0 uur tot 12.00 uur.

RSIN:  824103701
Website adres: www.pkn-deventer.nl/diaconie
E-mail: diaconie@pkn-deventer.nl
Adres kerkelijk bureau: Kleine Poot 7
Postcode: 7411 PE
Plaats: Deventer
Postadres: Postbus 587
Postcode: 7400 AN
Plaats: Deventer

 

Bankrekening: NL03 RABO 0377 7129 57

De Protestantse gemeente te Deventer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven: ‘Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.’ (Ordinantie 1 artikel 1)

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X)

Het College van diakenen ofwel de Diaconie geeft vorm aan deze roeping, waarbij de ZWO-commissie de diaconale taken gericht op zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking behartigt.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 van de kerkorde.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers. De kerkenraad telt medio 2016 21 leden, die zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De Diaconie telt op hetzelfde moment zeven leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van oa de begroting en de jaarrekening. Verder heeft de Diaconie, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordonantie 11 artikel 3)

Beloningsbeleid

De Diaconie heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Wel huurt zij voor de periode tot 1 februari 2018 voor achttien uur p/w een diaconaal werker in. De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen zij wel vakliteratuur, een opleiding en kunnen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Doelstelling en beleid

De Diaconie streeft naar een betere samenleving. Daarom vindt ze het van essentieel belang betekenisvol aanwezig te zijn in de Deventer samenleving. Zij wil, vanuit haar christelijke inspiratie, actief bijdragen aan het verbeteren van de situatie van mensen in de knel en van hen die maatschappelijk zijn gemarginaliseerd, ongeacht hun afkomst of geloofsovertuiging. Daarnaast ondersteunt de Diaconie en met name de ZWO-commissie buitenlandse projecten van de landelijke diaconie (Kerk in Actie) of waarbij gemeenteleden betrokken zijn, financieel.
Hoe de Diaconie dit streven tracht vorm te geven, heeft zij vastgelegd in het Beleidsplan Diaconie 2014-2018, dat onderdeel uitmaakt van het Beleidsplan Protestantse Gemeente te Deventer 2014- 2018. Dat beleidsplan vindt u hier.

Werkplan

Jaarlijks rond de jaarwisseling maakt de Diaconie een werkplan voor het komende jaar en blikt daarin ook terug op het voorbije jaar. Dit werkplan is de jaarlijkse concretisering van het beleidsplan. U kunt het op de website hier vinden.

Begroting en jaarrekening

Voorafgaand aan het werkplan wordt er een begroting van inkomsten en uitgaven gemaakt voor het komende jaar. Jaarlijks in april/mei wordt de door een accountant gecontroleerde jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad.

Hieronder treft u een verkorte staat van baten en lasten aan.

bedragen in euro’s Begroting

2016

Rekening

2015

Rekening

2014

baten
baten onroerende zaken 2.000   1.922   1.922
bijdragen gemeenteleden, collecten, giften e.d. 42.900 48.892  46.177
totaal baten 44.900 50.814  48.099
lasten
lasten overige eigendommen en inventarissen 5.350    4.658          4.913
afschrijvingen 2.600 2.361 2.847
pastoraat 34.000  28.132  32.589
verplichtingen/bijdragen andere organen 5.000     3.574   4.768
salarissen
kosten beheer en administratie 6.070    5.801 5.660
rentelasten/bankkosten 500 394 468
diaconaal werk plaatselijk 36.000 33.773 35.985
diaconaal werk regionaal/provincaal/ landelijk 9.000 17.449 20.970
diaconaal werk wereldwijd 11.500 7.433 1.418
totaal lasten 110.020  103.575 109.618
saldo baten-lasten 65.120-   52.761-  61.519-


Toelichting

De Diaconie zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk.
De Diaconie bezit door erfstelling een stuk land, waaruit zij pacht ontvangt. Ook ontvangt zij van tijd tot tijd legaten, die meestal niet geoormerkt zijn.
De ontvangen inkomsten van de Diaconie en de ZWO-commissie worden zo mogelijk in hetzelfde jaar besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.